Expresná donáška alkoholu do 25 minút.

Expresná donáška alkoholu do 25 minút.

Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vydané: Názov: J&A agency s.r.o. Sídlo: Slovinec 83, 841 07 Bratislava IČO: 51 150 549 DIČ: 2120607940 Web stránka: www.drinksgo.sk Číslo účtu (IBAN): SK90 1111 0000 0016 3379 5004 (ďalej len „predávajúci“). Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočňuje objednávku tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho uvedenej v čl. I ods. 3 týchto všeobecných obchodných podmienok a následné prevzatie tohto tovaru v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok. Kupujúcim môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, a právnická osoba iba v prípade, ak za ňu koná fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.drinksgo.sk elektronického obchodu predávajúceho (takáto kúpna zmluva ďalej len ako „kúpna zmluva“, takýto elektronický obchod predávajúceho len ako „elektronický obchod“, a táto internetová stránka len ako „internetová stránka“). Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok. Tieto všeobecné obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke elektronického obchodu.

II. Informácie o tovare a cenách

Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty, nakoľko predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované na internetovej stránke elektronického obchodu. Náklady spojené s balením tovaru sú súčasťou ceny tovaru. Na internetovej stránke elektronického obchodu sú zverejnené informácie o cene dodania tovaru. Cena dodania tovaru nie je súčasťou ceny tovaru a je k cene tovaru prirátaná navyše.

III. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci vykonáva objednávku tovaru vyplnením objednávkového formulára na internetovej stránke elektronického obchodu alebo telefonicky prostredníctvom telefónnych čísel, ktoré sú na tieto účely na tejto internetovej stránke zverejnené. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov jednotlivých druhov tovaru a spôsob platby v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou odoslania objednávky uskutočnenej prostredníctvom objednávkového formulára, bez ktorého nie je možné objednávku odoslať predávajúcemu, je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi a že súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov podľa Podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov. Odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára, resp. potvrdením telefonickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že spĺňa podmienky čl. I ods. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok, a teda že tovar objednáva a prevezme buď fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba, za ktorú bude na tieto účely konať osoba staršia ako 18 rokov. Uskutočnením telefonickej objednávky kupujúci rovnako potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi a že súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov podľa Podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov. Pri objednávke uskutočnenej prostredníctvom objednávkového formulára bude bezodkladne po doručení objednávky predávajúcemu od kupujúceho zaslané kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky od predávajúceho na e-mailovú adresu, resp. telefonicky na telefónne číslo, ktoré kupujúci pri objednaní v objednávke zadal. Obdržaním tohto potvrdenia o prijatí objednávky na túto e-mailovú adresu, resp. telefónne číslo kupujúceho je kúpna zmluva uzatvorená. Pri objednávke uskutočnenej telefonicky je kúpna zmluva uzatvorená momentom zadania tejto objednávky kupujúcim predávajúcemu a jej potvrdením zo strany predávajúceho kupujúcemu. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do troch minút od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach alebo telefonicky na telefónne číslo uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu pre účely realizácie telefonických objednávok. V prípade, ak sú splnené podmienky na zrušenie objednávky zo strany kupujúceho a zároveň už bola cena za objednaný tovar kupujúcim uhradená, predávajúci zašle bez zbytočného odkladu po potvrdení storna objednávky peniaze späť na bankový účet kupujúceho. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade predávajúci kupujúcemu túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi a bez zbytočného odkladu mu vráti uhradenú cenu tovaru v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, ak s tým kupujúci súhlasí.

IV. Platobné podmienky a dodanie tovaru

Cenu tovaru a cenu dodania tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi: bezhotovostne platobnou kartou pri objednávaní tovaru uskutočnenom prostredníctvom objednávkového formulára, platbou v hotovosti na dobierku pri prevzatí tovaru, bezhotovostne platobnou kartou na dobierku pri prevzatí tovaru. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj cenu dodania tovaru v zmluvnej výške. V prípade hotovostnej a bezhotovostnej platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pri objednávaní tovaru prostredníctvom objednávkového formulára je kúpna cena splatná pri objednaní tovaru. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada ceny tovaru a ceny dodania tovaru pred odoslaním tovaru nie je zálohou. Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke. Lehota na dodanie tovaru kupujúcemu je v rámci Bratislavy tridsať minút od uskutočnenia objednávky, pričom dodacím miestom môže byť len miesto v Bratislave. Za splnenie dodávky tovaru sa považuje dodanie tovaru na kupujúcim určené miesto podľa objednávky. Predávajúci nezodpovedá za predĺženie dodacej lehoty tovaru spôsobenej okolnosťami, ktoré vznikli nezávisle od predávajúceho a ktoré predávajúci nemá možnosť ovplyvniť, najmä v dôsledku dopravných zápch a spomalenej cestnej premávky. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru kupujúcemu prostredníctvom vlastného kuriéra, ktorý o presnom čase dodania bude informovať kupujúceho, ktorý je povinný sa v tomto čase na mieste dodania nachádzať. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, ak si kupujúci tovar na mieste dodania a v čase dodania neprevezme, a to ani po jeho následnom kontaktovaní zo strany predávajúceho, je predávajúci oprávnený zrušiť objednávku a zároveň je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť cenu dodania tovaru, výška ktorej je zverejnená na internetovej stránke elektronického obchodu a taktiež storno poplatok vo výške 10,- EUR (slovom: desať eur); na uspokojenie týchto nárokov je predávajúci oprávnený použiť uhradenú cenu tovaru, resp. cenu dodania tovaru kupujúcim, ak tento uhradil túto cenu pri objednaní tovaru; zvyšok uhradenej ceny predávajúci bez zbytočného odkladu vráti kupujúcemu. Rovnaké práva a nároky voči kupujúcemu patria predávajúcemu aj vtedy, ak tovar nemožno kupujúcemu doručiť z dôvodu, že predávajúci sa ani po príchode na miesto dodania nemôže skontaktovať s kupujúcim v dôsledku chybne uvedených alebo neaktuálnych kontaktných údajov kupujúceho alebo údajov o mieste dodania tovaru uvedených v objednávke, a taktiež aj vtedy, ak kupujúci zrušil objednávku po dobe dlhšej ako tri minúty od objednania tovaru. V prípade, ak sa predávajúci a kupujúci dohodnú v prípadoch uvedených v predošlom odseku (t. j. v čl. IV. ods. 9) na tom, že predávajúci namiesto uplatnenia práv a nárokov voči kupujúcemu uvedených v predošlom odseku doručí kupujúcemu tovar opakovane, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu cenu dodania tovaru za prvé, aj každé ďalšie opakované dodanie tovaru, a to za každé jedno dodanie vo výške ceny dodania tovaru uvedenej na internetovej stránke elektronického obchodu; v takomto prípade je doplatenie ceny opakovaného dodania tovaru kupujúcim podmienkou na vydanie tovaru kupujúcemu, a jej neuhradenie kupujúcim najneskôr pri prevzatí tovaru sa považuje za porušenie povinnosti kupujúceho prevziať tovar pri dodaní s rovnakými právnymi dôsledkami, aké sú uvedené v predošlom odseku (t. j. v čl. IV. ods. 9). V prípade, ak pri opakovanom doručovaní tovaru kupujúcemu nastane niektorá zo situácií predvídaných v predošlom odseku (t. j. v čl. IV. ods. 9), má predávajúci voči kupujúcemu rovnaké práva a nároky, aké sú uvedené v tomto predošlom odseku (t. j. v čl. IV. ods. 9), s tým, že predávajúci má voči kupujúcemu nárok na úhradu ceny dodania tovaru ako za prvé, tak aj za každé ďalšie opakované doručenie tovaru. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť zásielky. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru. Predávajúci zodpovedá za tovar až do jeho prevzatia kupujúcim. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

V. Doručovanie

Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke kupujúceho, ak takouto e-mailovou adresou kupujúceho disponuje.

VI. Vady tovaru

Vybavovanie reklamácií a nárokov z prípadných vád tovaru sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

VII. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho a pravidlá tejto ochrany sú obsiahnuté v Podmienkach spracúvania a ochrany osobných údajov, ktoré sú prístupné na internetovej stránke elektronického obchodu.

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia nového znenia týchto všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia príslušných právnych predpisov. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci objednaním tovaru predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí, a že tento súhlas je daný slobodne a vážne, a nie je daný v tiesni ani za nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa 30.09.2020

DrinksGO