Expresná donáška alkoholu do 25 minút.

Expresná donáška alkoholu do 25 minút.

Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

I. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je: Názov: J&A agency s.r.o. Sídlo: Slovinec 83, 841 07 Bratislava IČO: 51 150 549 DIČ: 2120607940 Web stránka: www.drinksgo.sk (ďalej len: „prevádzkovateľ“). Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov podľa § 44 a nasl. Zákona.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje ako kupujúceho podľa čl. I ods. 2 všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa zverejnených na internetovej stránke www.drinksgo.sk, ktorý je fyzickou osobou (ďalej len „dotknutá osoba“), a to tie osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo ktoré prevádzkovateľ získal na základe Vašej objednávky uskutočnenej na internetovej stránke www.drinksgo.sk elektronického obchodu prevádzkovateľa, resp. uskutočnenej telefonicky na telefónnom čísle na tieto účely uvedenom na internetovej stránke www.drinksgo.sk elektronického obchodu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a Vaše údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je: zákonný dôvod v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona spočívajúci v uzatvorení a následnom plnení zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom uzatvorenej na základe Vašej objednávky uskutočnenej na internetovej stránke www.drinksgo.sk elektronického obchodu prevádzkovateľa, resp. uskutočnenej telefonicky na telefónnom čísle na tieto účely uvedenom na internetovej stránke www.drinksgo.sk elektronického obchodu prevádzkovateľa, Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie, resp. poskytovanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je: vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom, zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje: po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a na uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov, najdlhšie po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. po dobu, než je odvolaný Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie po dobu 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia Vašich osobných údajov sú osoby: podieľajúce sa na dodávaní tovaru a realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zaisťujúce marketingové služby. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte: právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v úvode týchto podmienok. Právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov máte v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírový program, a pod. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k Vašim osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, resp. objednaním tovaru telefonicky potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte aj zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového objednávkového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke www.drinksgo.sk a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 30.09.2020

DrinksGO